Käännetty tekstistä Holding a Program in One's Head

Kyvystä taivuttaa koodia mielensä mukaan

Elokuu 2007

Hyvä ohjelmoija, joka työskentelee intensiivisesti koodinsa parissa, pystyy pitämään koko ohjelman mielessään. Tässä hän muistuttaa matemaatikkoa. Matemaatikko ei ratkaise ongelmaa laskemalla paperille vaan kääntämällä ja muovaamalla kysymystä mielessään. Matemaatikko pyrkii ymmärtämään ongelman niin hyvin, että hän pystyy mielessään kävelemään sen huoneissa kuten lapsuudenkodissaan. Parhaimmillaan ohjelmointi on samanlaista; ohjelmoija pitää koodia mielessään, kyeten muokkaamaan sitä tahtonsa mukaan.

Koko koodin mielessä pitäminen on erityisen arvokasta projektin alussa, koska tällöin tärkeintä on kyetä vaihtamaan suuntaa. Suunnan vaihtaminen ei tarkoita vain ongelman ratkaisua eri tavalla, vaan myös koko ongelman uudelleenmäärittelyä.

Koodi on kuvaus ongelmasta, jota ohjelmoija tutkii. Tästä johtuen vain silloin kun ohjelmoija pystyy pitämään koko koodin mielessään, voi hän ymmärtää käsillä olevan ongelman.

Ohjelmoijan ei ole helppoa ladata ohjelmaa mieleensä. Mikäli hän jättää projektin muutamaksi kuukaudeksi, voi häneltä paluun jälkeen kulua useita päiviä ongelman uudelleenymmärtämiseen. Jopa silloin, kun ohjelmoija aktiivisesti työskentelee koodin parissa, voi häneltä kulua puoli tuntia päivän alussa sen mieleen palauttamiseen. Näin on siis parhaassa tapauksessa. Tavalliset ohjelmoijat, jotka työskentelevät tyypillisissä toimisto-olosuhteissa, eivät koskaan saavuta tilaa, jossa koko koodi on heidän mielessään. Dramaattisemmin ilmaistuna: tavallinen ohjelmoija tyypillisessä toimistossa ei koskaan ymmärrä ongelmaa, jota hän yrittää ratkaista.

Jopa parhaat ohjelmoijat eivät aina onnistu rakentamaan kuvaa koko ohjelmasta mieleensä. On kuitenkin olemassa keinoja, joilla koodin mieleenlataamista voi helpottaa:

 1. Vältä keskeytyksiä. Keskeytykset ovat haitaksi monentyyppisille töille, mutta erityisesti ohjelmoijat kärsivät keskeytyksistä, koska he työskentelevät muistin ja mielen käsittelykyvyn äärirajoilla.

  Keskeytyksen haitallisuus ei riipu sen pituudesta, vaan siitä, kuinka paljon se häiritsee ohjelmoijan keskittymistä. Ohjelmoija voi käydä ulkona lounastauolla kadottamatta koodikokonaisuutta mielestään. Vääränlainen keskeytys voi kuitenkin hävittää koko ohjelman hänen mielestään 30 sekunnissa.

  Yllättävää kyllä, ohjelmoijan ennalta tietämä keskeytys voi olla haitallisempi seurauksiltaan kuin ennakoimaton häiriö; mikäli ohjelmoija tietää, että tunnin kuluttua on kokous, ei hän edes yritä keskittyä ongelmaan, jonka ymmärtäminen vaatii tuntien katkeamattoman keskittymisen.

 2. Työskentele pitkissä jaksoissa. Koska ohjelmoijan päivittäisen työn aloittamiseen liittyy korkea kiinteä kustannus, on hänen tehokkaampaa työskennellä pitkissä jaksoissa. Jossakin vaiheessa raja tulee kuitenkin vastaan: väsyneenä ihminen tyhmistyy. Tämä raja kuitenkin vaihtelee eri henkilöiden välillä. Olen kuullut koodaajista, jotka hakkeroivat 36 tuntia putkeen, mutta oma ylärajani on 18 tuntia, ja parhaimmat työni olen tehnyt alle 12 tunnin rupeamien aikana.

  Optimaalinen työrupeaman pituus ei aina ole se maksimi, jonka ohjelmoija fyysisesti kestää. Tauon pitäminen voi olla myös hyödyllistä. Joskus, kun ohjelmoija palaa levon jälkeen ongelman pariin, on hänen alitajuntansa jo työstänyt vastauksen hänelle valmiiksi.

 3. Käytä ilmaisuvoimaista ohjelmointikieltä. Ilmaisuvoimaisemmat ohjelmointikielet tekevät koodista lyhyempää. Ainakin osittain ohjelmoijat hahmottavat ongelmaa käyttämänsä ohjelmointikielen kautta. Mitä tiiviimpi ja ilmaisuvoimaisempi ohjelmointikieli on, sitä lyhyempää koodista tulee, ja sitä helpompaa ohjelmoijan on pitää koko koodi mielessään.

  Ohjelmoija voi vahvistaa kielen ilmaisuvoimaa rakentamalla kerroksia koodiinsa. Jokainen koodikerros tarjoaa ylempänä olevalle kerrokselle abstraktiotason, joka piilottaa ylemmän kerroksen kirjoittamisen kannalta tarpeettomia yksityiskohtia. Jos ohjelmoija tekee tämän työn oikein, tarvitsee hänen pitää mielessään vain ylempien kerrosten koodia.

 4. Kirjoita koodia uudelleen ja uudelleen. Uudelleenkirjoittaminen johtaa usein selkeämpään koodiin ja ymmärrettävempiin malleihin. Vaikka uudelleenkirjoittaminen ei johtaisi selkeämpään lopputulokseen, voi ohjelmoija sen avulla saavuttaa kokonaisvaltaisen ymmärryksen ohjelman luonteesta. Näin katsottuna uudelleenkirjoittaminen on ohjelmoijalle erinomainen tapa ladata koko koodi mieleen.

 5. Kirjoita ymmärrettävää koodia. Kaikki ohjelmoijat tietävät, että on tärkeää kirjoittaa ymmärrettävää ja helposti luettavaa koodia. Varsinkin ohjelman esiversio- eli prototyyppivaiheessa on ohjelmoija itse oman koodinsa tärkein lukija. Kun ohjelmoija kirjoittaa koodia itselleen, on ymmärrettävyydellä eri kriteerit kuin silloin, kun hän kirjoittaa kanssaohjelmoijille. Kirjoittaessaan yleisesti ymmärrettävää koodia on ohjelmoijan tärkeää välttää liian tiivistä koodia. Ohjelmasta saattaa tulla helpompilukuista, mikäli sen osat on selkeästi eroteltu toisistaan kuten johdatustason oppikirjassa. Jos ohjelmoija sen sijaan kirjoittaa koodia itselleen, ja hän tavoittelee koodin nopeaa sisäistettävyyttä sekä mieleenpalauttamista, on usein parempi tehdä koodista tiivistä.

 6. Työskentele pienissä ryhmissä. Kun ohjelmoija muovaa koodia mielessään, hänen visionsa pysähtuu usein hänen oman koodinsa rajoille. Muiden ohjelmoijien kirjoittamaa koodia hän ei ymmärrä yhtä hyvin kuin omaansa, ja mikä tärkeämpää, hänellä ei ole vapauksia muokata tällaista koodia kuten omaansa. Tästä seuraa, että mitä pienempi ohjelmoijien ryhmä on, sitä laajemmin ryhmä voi muokata ohjelmistoprojektia. Mikäli ohjelmoijia on vain yksi, voi hän suunnitella ja kirjoittaa uudelleen koko ohjelman lyhyessäkin ajassa.

 7. Älä anna useiden ihmisten muokata samaa koodia. Muiden kirjoittama koodi on ohjelmoijalle aina vieraampaa kuin oma. Vaikka ohjelmoija lukisi toisen kirjoittaman koodin kuinka huolellisesti hyvänsä, ei lukeminen johda samaan ymmärrystasoon kuin se, että olisi itse kirjoittanut ratkaisun samaan ongelmaan. Seurauksena tästä on se, että mikäli tietty koodi on useamman ohjelmoijan kirjoittamaa, ei kukaan näistä ohjelmoijista ymmärrä koodia ja siihen liittyviä ongelmia yhtä hyvin kuin yksi hyvä ohjelmoija voisi ymmärtää.

  Lisäksi ohjelmoija ei voi vapaasti uudelleensuunnitella ja -kirjoittaa jotakin, jonka parissa toiset ohjelmoijat parhaillaan työskentelevät. Kyse ei ole vain luvan kysymisestä – uudelleensuunnittelu on useiden ohjelmoijien ryhmässä usein lähtökohtaisesti poissuljettu ajatus. Uudelleensuunnittelua voikin verrata lakien muuttamiseen. Mikäli ohjelmoija suunnittelee uudelleen koodin, jonka hän yksin omistaa, muotoilee hän vain uuden tulkinnan moniselitteisestä kuvasta. Lain muuttaminen sen sijaan on paljon vaativampaa.

  Mikäli ohjelmoijia on useampia, tulee ohjelma jakaa komponentteihin ja antaa jokaiselle henkilölle omansa.

 8. Liiku alhaalta ylöspäin. Ohjelmoijan on helpompaa pitää koodi mielessään, kun hän tutustuu siihen paremmin. Tutustuttuaan ohjelmaan läpikotaisin, hän voi alkaa kohdella tiettyjä ohjelman osia mustina laatikoina, joiden sisältöä hänen ei tarvitse pitää mielessään. Ohjelmistoprojektin alussa ohjelmoijan on kuitenkin pidettävä mielessään kaikki yksityiskohdat. Mikäli ohjelmoija tarttuu liian suureen projektiin, ei hän välttämättä koskaan pysty ymmärtämään sitä kokonaan. Mikäli ohjelmoijan on kirjoitettava suuri, monimutkainen ohjelmisto, paras tapa ei välttämättä ole kirjoittaa sille kaikenkattavaa määritelmää, vaan luoda prototyyppi, joka ratkaisee osan ongelmista. Mitä tahansa etuja suunnitteluun liittyy, on ohjelmoijan tärkeämpää pystyä pitämään koko ohjelmisto mielessään.

On huomionarvoista, miten usein ohjelmoijat onnistuvat sattuman kaupalla noudattamaan yllä olevaa kahdeksaa kohtaa. Ohjelmoija keksii idean uudesta projektista, mutta koska hän ei saa virallista tukea idealle, hän ryhtyy toteuttamaan ideaa työajan ulkopuolella. Yllättäen hän huomaakin olevansa tehokkaampi kuin toimistolla, sillä hän voi työskennellä kotona ilman keskeytyksiä ja häiriöitä. Innostuneena, hän työskentelee projektin parissa useita tunteja putkeen. Koska tämän uuden projektin on tarkoitus olla vain koe, hän käyttää skriptausohjelmointikieltä, joka osoittautuukin tehokkaammaksi kuin “tuotanto-ohjelmointikieli”. Hän kirjoittaa koodin uudelleen useita kertoja. Uudelleenkirjoittaminen ei olisi mahdollista virallisessa projektissa, mutta hän työskentelee omistautuneena, ja hän haluaa koodin olevan täydellistä. Ja koska kukaan muu kuin hän ei tule koodia näkemään, hän kirjoittaa koodista tiivistä ja sellaista, jota hänen on helppo muovailla mielessään. Hän työskentelee yksin, sillä hän ei ole kertonut projektista kenellekään, tai koska projekti vaikuttaa niin tuottamattomalta, ettei muilla ohjelmoijilla ole virallisesti lupaa työskennellä sen parissa. Vaikkakin hän työskentelisi pienessä ryhmässä projektin parissa, muutosten tahti olisi niin nopeaa, ettei kukaan pystyisi työskentelemään saman osa-alueen parissa. Organisatorisesti katsottuna projekti liikkuu alhaalta ylöspäin, sillä se on yhden ohjelmoijan käsissä; hän pystyy pitämään koko koodin mielessään.

Vieläkin huomionvarvoisempaa on, miten usein virallisissa ohjelmistoprojekteissa tekijät jättävät huomiotta yllä olevat kahdeksan kohtaa. Jos katsot tapaa, miten ohjelmistoja kehitetään useimmissa organisaatioissa, näyttää siltä, että he yrittävät tieten tahtoen tehdä ohjelmistokehitystä väärin. Tietyssä mielessä organisaatiot tekevät ohjelmistokehitystä aina väärin, sillä organisaation olemukseen kuuluu kohdella yksilöitä keskenään verrannollisina, potentiaalisesti vaihdettavina koneen osina. Tämä lähestymistapa toimii rinnakkaistuvissa tehtävissä kuten sodankäynti; ammattisotilaista muodostettu armeija on miltei aina voittanut yksittäisistä sotureista koostuvan armeijan huolimatta siitä, miten kunniakkaita ja motivoituneita nämä soturit ovat olleet. Ohjelmistokehityksessä asia on toisin: ideat ja niiden kehittäminen eivät rinnakkaistu helposti. Ja sitähän koodi on: ideoita.

Ei ole pelkästään totta, että organisaatiot eivät halua olla riippuvaisia yksittäisestä nerosta, se on myös tautologia: organisaation määritelmään sisältyy pyrkimys olla riippumaton yksittäisestä ihmisestä. Ainakin tämänhetkinen ymmärryksemme organisaation luonteesta on tällainen.

Ehkä voimme keksia organisaation uudelleen. Voisiko olla olemassa organisaatio, joka pystyisi hyödyntämään yksilöitä ilman, että se vaatisi heitä olemaan keskenään verrannollisia? Markkina näyttäisi olevan tällainen organisaation muoto, vaikkakin näyttäisi olevan osuvampaa kuvata markkinaa organisaation taantuneena muotona, joka ilmaantuu, kun järjestäytynyt organisaatio ei ole mahdollista.

Todennäköisesti paras ratkaisu olisi erottaa ohjelmistokehitykseen liittyvät osat organisaation muista osista. Ehkäpä isoille yrityksille ja organisaatioille olisi optimaalisinta olla yrittämättä kehittää ideoita talon sisällä ja sen sijaan ostaa ne yksinkertaisesti muualta. Huolimatta siitä, mikä vastaus osoittautuu parhaaksi tähän organisaatiokysymykseen, on tärkeää tunnistaa ongelman olemassaolo. Jo käsitteessä ohjelmistoyritys on ristiriita; yritys on organisaatio, ja käsitteet organisaatio sekä koodi eli ohjelmisto tuntuvat liikkuvan luonnostaan vastakkaisiin suuntiin. Jokainen hyvä ohjelmoija tulee tuntemaan tämän ristiriidan nahoissaan, sillä organisaatiot on suunniteltu estämään se, mihin ohjelmoijat pyrkivät.

Hyvät ohjelmoijat onnistuvat kaikesta huolimatta saamaan paljon aikaiseksi. Usein saavutukset kuitenkin vaativat ohjelmoijalta kapinanomaisia tekoja häntä työllistävää organisaatiota vastaan. Ehkä tilannetta auttaisi se, että organisaation muut työntekijät ymmärtäisivät ohjelmoijien käyttäytyvät oudosti, koska heidän työnsä edellyttää erityistä keskittymistä ja yksilösuoritusta. Ohjelmoija ei välttämättä ole vastuuton, jos hän työskentelee pitkiä jaksoja ilman, että hän ottaa osaa mihinkään muuhun velvollisuuteen, tai jos hän heti uppoutuu kirjoittamaan koodia yhdessä tehtävän määrittelyn sijaan, tai jos hän uudelleenkirjoittaa koodia joka jo toimii. Ohjelmoija ei myöskään välttämättä ole epäystävällinen, jos hän haluaa työskennellä yksin, tai jos hän ärähtää sinulle, kun käyt ystävällisesti tervehtimässä häntä ovenraosta. Näillä ärsyttävillä ohjelmoijan käyttäytymiseen liittyvillä ilmiöillä on yksi selitys: koko koodin mielessä pitäminen on vahva voimavara.

Jos yllä olevan ymmärtäminen ei auta suuria organisaatioita ja yrityksiä, se varmastikin auttaa niiden kilpailijoita. Suurten yritysten heikoin kohta on se, että ne eivät anna yksittäisten ohjelmoijien tehdä erinomaista työtä. Jos sinulla on startup-yritys, tässä on kilpailijoidesi heikko kohta. Ryhdy ratkaisemaan ongelmia, joiden ratkaiseminen on mahdollista vain yhden suuren mielen sisällä.

Kiitokset henkilöille Sam Altman, David Greenspan, Aaron Iba, Jessica Livingston, Robert Morris, Peter Norvig, Lisa Randall, Emmett Shear, Sergei Tsarev sekä Stephen Wolfram, jotka lukivat tämän tekstin luonnoksia.


Tämä tekstin on käännetty englanninkielisestä alkuperäistekstistä Holding a Program in One's Head (Paul Graham).